top of page

Medlemsvilkår for Spindelvever

1. Introduksjon Velkommen til Spindelvever! Ved å bli medlem godtar du å overholde følgende vilkår og betingelser. Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer og beskriver dine rettigheter og forpliktelser som medlem av vårt nettverk.

2. Medlemskap

 • Søknad: Alle som ønsker å bli medlem må gjennomgå en søknadsprosess. Søknaden vurderes av vår administrasjon, og medlemskap godkjennes basert på kriterier som samsvarer med våre verdier og mål.

 • Medlemsavgift: Medlemskapet er basert på en månedlig avgift. Avgiften betales forskuddsvis, og manglende betaling kan resultere i suspensjon eller kansellering av medlemskapet.

 • Varighet: Medlemskapet er løpende, og fornyes automatisk hver måned med mindre det avsluttes av medlemmet eller Spindelvever.

3. Medlemsfordeler Som medlem av Spindelvever får du tilgang til:

 • Nettverksarrangementer og workshops

 • Online treninger og ressurser

 • Profesjonelle portretter for bruk på medlemssider og sosiale medier

 • Medlemsportal med diskusjonsforum og ressurser

 • Eksklusiv tilgang til samarbeidsmuligheter og partnertilbud

4. Forpliktelser og Ansvar

 • Aktiv Deltakelse: Medlemmene oppfordres til å delta aktivt i nettverkets aktiviteter og bidra positivt til fellesskapet.

 • Profesjonell Oppførsel: Alle medlemmer skal opptre profesjonelt og respektfullt overfor andre medlemmer, partnere og ansatte i Spindelvever.

 • Konfidensialitet: Medlemmer skal respektere konfidensialiteten av informasjon delt innen nettverket. Deling av sensitiv informasjon uten tillatelse er strengt forbudt.

5. Orden og Oppførselsregler

 • Respekt: Alle medlemmer skal behandle hverandre med respekt og vennlighet. Mobbing, trakassering eller diskriminering vil ikke bli tolerert.

 • Kommunikasjon: Bidra til en konstruktiv og positiv atmosfære i alle diskusjoner, både online og under fysiske møter. Bruk av støtende eller upassende språk er forbudt.

 • Punktlighet: Møt opp til planlagte arrangementer og møter i tide. Hvis du ikke kan delta, gi beskjed så tidlig som mulig.

 • Bidrag: Vær villig til å dele kunnskap og erfaringer, og støtt andre medlemmer i deres utvikling.

 • Integritet: Overhold et høyt nivå av integritet i alle forretningsinteraksjoner. Urettmessig utnyttelse av nettverkets ressurser eller medlemmer vil medføre sanksjoner.

6. Oppsigelse og Suspensjon

 • Medlemsoppsigelse: Medlemmer kan når som helst si opp sitt medlemskap ved å gi skriftlig varsel til Spindelvever. Oppsigelsen trer i kraft ved slutten av den gjeldende betalingsperioden.

 • Suspensjon og Eksklusjon: Spindelvever forbeholder seg retten til å suspendere eller ekskludere medlemmer som bryter med nettverkets vilkår, orden og oppførselsregler, eller opptrer på en måte som er skadelig for fellesskapet.

7. Endringer i Vilkår Spindelvever forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene ved behov. Medlemmer vil bli varslet om endringer minst 30 dager før de trer i kraft. Fortsatt medlemskap etter slike endringer anses som aksept av de reviderte vilkårene.

8. Ansvarsfraskrivelse Spindelvever er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av medlemskap eller deltakelse i nettverkets aktiviteter. Medlemmer deltar på eget ansvar.

9. Force Majeure Spindelvever skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under disse vilkårene dersom slik svikt skyldes forhold utenfor Spindelvevers rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, arbeidskonflikter, myndighetsrestriksjoner, pandemier, eller andre uforutsette hendelser som forhindrer Spindelvever fra å levere sine tjenester.

10. Kontaktinformasjon For spørsmål eller ytterligere informasjon om medlemsvilkårene, vennligst kontakt oss på: 

Kjøpsvilkår for Spindelvever

1. Introduksjon Disse kjøpsvilkårene gjelder for alle medlemmer som kjøper tjenester fra Spindelvever. Ved å bli medlem og betale for våre tjenester, godtar du disse vilkårene.

2. Medlemskap og Betaling

 • Søknad og Godkjenning: Alle nye medlemmer må sende inn en søknad. Medlemskap godkjennes av Spindelvever etter en vurderingsprosess.

 • Betalingsalternativer: Medlemmer kan velge mellom månedlig eller årlig betaling. Betaling skjer via faktura.

 • Fakturering: Faktura sendes ut en gang per måned eller en gang per år, avhengig av valgt betalingsalternativ. Fakturaen vil bli sendt til den e-postadressen som er registrert på medlemskontoen.

 • Betalingsfrist: Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende norsk lov.

 • Elektronisk Faktura: Medlemmer samtykker til å motta fakturaer elektronisk.

3. Prisendringer Spindelvever forbeholder seg retten til å endre prisene på medlemskap og tjenester. Medlemmer vil bli varslet om prisendringer minst 30 dager før de trer i kraft. Fortsatt medlemskap etter prisendringer anses som aksept av de nye prisene.

4. Avbestilling og Refusjon

 • Månedlig Medlemskap: Medlemmer med månedlig betalingsplan kan si opp sitt medlemskap når som helst med en skriftlig varsel. Medlemskapet vil avsluttes ved slutten av den inneværende betalingsperioden.

 • Årlig Medlemskap: Medlemmer med årlig betalingsplan kan si opp sitt medlemskap med en skriftlig varsel, men ingen refusjon vil bli gitt for gjenværende måneder av den årlige perioden.

 • Refusjon: Refusjoner vil bare bli gitt i tilfelle av feil fakturering eller andre spesielle omstendigheter som vurderes av Spindelvever.

5. Oppsigelse og Suspensjon Spindelvever forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte medlemskapet til ethvert medlem som bryter våre vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, manglende betaling, brudd på våre orden og oppførselsregler, eller annen oppførsel som anses som skadelig for fellesskapet.

6. Ansvarsfraskrivelse Spindelvever er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av kjøp av våre tjenester. Tjenestene leveres "som de er" uten garantier av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til norsk lov.

7. Force Majeure Spindelvever skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under disse vilkårene dersom slik svikt skyldes forhold utenfor Spindelvevers rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, arbeidskonflikter, myndighetsrestriksjoner, pandemier, eller andre uforutsette hendelser som forhindrer Spindelvever fra å levere sine tjenester.

8. Personvern Spindelvever forplikter seg til å beskytte ditt personvern. Vi samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. For mer informasjon, se vår personvernerklæring.

9. Tvister og Lovvalg Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal tvisten behandles av de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

10. Kontaktinformasjon For spørsmål eller ytterligere informasjon om kjøpsvilkårene, vennligst kontakt oss på:

Adresse: 0585 Oslo, Norge

bottom of page